Design for mankind

Graduate Exhibition 2018

Graduate Works
X

תרחישי שימוש – תערוכת בוגרים 2018

ערכת המשכיות עבור הורים מאמצים ותינוקות;  פלטפורמה המסייעת לגמלאים לנהל תקופת חיים חדשה. עיצוב חוויית הארוחה לחולים סופניים. מערך שירות עבור א.נשים טרנסג’נדרים העוברים את תהליך שינוי המין במדינת ישראל. כל אלה ועוד פרוייקטים רבים בתערוכת הבוגרים 2018 בחוג לעיצוב תעשייתי מכליל.

פרויקטי הגמר השנה משקפים בצורה מובהקת את האופן בו מעצבים פועלים לקידום איכות החיים במרחבים ובתרחישים מגוונים מאי-פעם. בבסיס הפרויקטים ותהליכי הפיתוח שלהם עומדת הסיטואציה האנושית, על מורכבותה הפסיכולוגית, התרבותית, החברתית והפיזית. הסטודנטים נדרשים לניתוח מעמיק והבנת כלל השותפים בתרחיש ובנושא הנידון וליצירת מענה מיטבי בהלימה למכלול הצרכים והמשתנים. המענה עשוי להיות מוצר או מרחב פיזי, שירות – Service Design, דיגיטל ושילובים ביניהם. בחוג אנחנו קוראים לגישה התהליכית שפיתחנו – Design Situation – זו נקודת המבט הנמצאת מעל החלוקה לדיסציפלינות העיצוביות השונות. הפרויקטים מתאפיינים בעבודת מחקר מעמיקה, שילוב של מחקר איכותני ומחקר כמותי ומגוון מתודות של עיצוב משתף – co-design. יותר מאי פעם נדרש המעצב ללמידה רחבה ומעמיקה של הנושאים והתחומים בהם הוא עוסק וליכולת לתכלל את המידע והידע לתובנות משמעותיות.

תערוכת בוגרים 2018